Önümler

Habarlar

 • Nasos mehaniki möhürini gurmak we aýyrmak

  Suw nasosynyň möhürinde ulanylýan mehaniki möhür, mehaniki möhüri aýlamagyň iň täsirli usullaryndan biridir. Öz işleýşiniň takyklygy has ýokary, esasanam dinamiki, statiki halka. Öçürmek usuly laýyk däl bolsa ýa-da nädogry ulanylsa, eşekden soň mehaniki möhür ...
  Koprak oka
 • Mehaniki möhürleýji materiallar üçin azyk senagatynyň standarty

  Amallaryň dürlüligi Hususan-da, azyk we içgi senagatyndaky prosesler önümleriň özleri sebäpli giňden diwersifikasiýa edilýär, şonuň üçin himiki maddalar we dürli metbugat serişdeleri, temperatura çydamlylygy, pr. ..
  Koprak oka
 • Mehaniki möhürler üçin bazar

  Häzirki wagtda dürli pudaklarda dürli mehaniki möhürlere isleg hem artýar. Programmalar awtoulag, azyk we içgi, HVAC, magdançylyk, oba hojalygy, suw we galyndylary arassalamak pudaklaryny öz içine alýar. Ösüp barýan ýurtlarda islegi höweslendirmek üçin programmalar kran suwy we galyndylar ...
  Koprak oka
 • Nädip saýlamaly-sag-mehaniki-möhür

  2018-nji ýylyň 09-njy marty Mehaniki möhürler dürli nasosyň, reaksiýa sinteziniň çäýneginiň, turbinaly kompressoryň, suwa çümýän motoryň we ş.m. iň esasy komponentleri bolan iň çylşyrymly we çylşyrymly mehaniki esasy komponentleriň birine degişlidir. Onuň möhürlenmegi we hyzmat ediş möhleti ...
  Koprak oka
 • How To Choose The Mechanical Seal Design

  Mehaniki möhür dizaýnyny nädip saýlamaly

  Awgust 03,2021 Mehaniki möhür gurluşynyň görnüşini saýlamak dizaýn işinde möhüm ädimdir, ilki bilen derňemeli: 1. Işleýiş parametrleri - Mediýa basyşy, temperatura, miliň diametri we tizligi. 2. Orta häsiýetnamalar - konsentrasiýa, ýapyşyklyk, causticity, gaty ýa-da bolmazdan ...
  Koprak oka
 • Mechanical Seal Installation

  Mehaniki möhür gurmak

  Awgust 3,2021 Möhüm, daşarky tozanlardan, bedene hapa mehaniki möhürlerden gaça durmak we metbugatyň bedeniniň daşarky dünýä ýaýramagynyň öňüni almak we päsgelçilik döretmek, möhürlemek täsiri üçin adaty işdäki enjamlary we enjamlary aňladýar. komponentleri. Stat görnüşi üçin möhürleriň köp görnüşi ...
  Koprak oka
 • How To Prolong The Service Life Of Mechanical Seal

  Mehaniki möhüriň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly

  Mehaniki möhür, ahyrky ýüz möhüri diýlip hem atlandyrylýar, gaplaýyş möhürinden tygşytlylyk güýji, ygtybarly möhürlemek we ş.m. ýaly köp artykmaçlyklar bar, şonuň üçin mehaniki möhürleri ulanmak mümkin boldugyça ulanylmaly. Şeýle-de bolsa, käbir mehaniki möhür ömri uzyn däl, dis-eşek ...
  Koprak oka